Humanitarian Guide to Interpreting - Russian

You can also view our Humanitarian Guide to Interpreting in Russian here.